CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

 

 BIÊN BẢN THỐNG KÊ ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Xây dựng công trình :................................................................

 

- Căn cứ Quyết định số................của ...............về việc cấp đất xây dựng công trình ( có sơ đồ kèm theo ) 

- Căn cứ QĐ số .............. của ..............................về việc thu hồi đất của...........................để sử dụng vào việc xây dựng công trình ...........................................................................................................

Hôm nay, ngày ........... tháng ..........năm 199

Chúng tôi gồm:

1) Chủ hộ

- Người chồng ................................................................................................................

- Người vợ ......................................................................................................................

-( Hoặc người ủy quyền ): ................................................................................................

2) Đại diện Ban GPMB: ..................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3) Thành phần mời: ......................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Đã tiến hành kiểm ta xác định đất và tài sản trên đất đã đuợc chủ kê khai và nộp tại ban đền bù GPMB với các nội dung cụ thể như sau:

1) Số nhân khẩu trong hộ:

2) Lý lịch lô đất: ( đất phải thu hồi để xây dựng các công trình nhà nước). Trong đó nêu rõ:

- Quyết định cấp đất ( có sơ đồ kèm theo ) nêu rõ phần phải thu hồi là bao nhiêu m2.

- Thông báo hoặc giấy tờ hợp lệ.

- Biên bản bàn giao đất.

- Biên lai thu thuế chuyển quyền sử dụng đất ( trường hợp chưa hoàn thành tất thủ tục sang tên )